Natječaj
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj na radno mjesto na suradničko radno mjesto I. vrste asistent u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, područje rada Dizajniranje naprednih metalnih materijala te na na radno mjesto IV. vrste – spremač/spremačica.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, područje rada Dizajniranje naprednih metalnih materijala, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku metalurgiju

 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – spremač/spremačica (zamjena za privremeno odsutnu spremačicu) na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici iz točke 1. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima, mjerilima i postupku izbora asistenata Metalurškog fakulteta (https://arhiva.simet.hr/hr/dokumenti) i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske / članice Europske unije,

 2. završen dodiplomski ili diplomski studij iz tehničkog područja i polja sukladno Pravilniku o uvjetima, mjerilima i postupku izbora asistenata na Metalurškom fakultetu,

 3. minimalna prosječna ukupna ocjena studiranja 3,5 (prosječna ocjena obuhvaća ocjene iz svih predmeta zajedno s ocjenom diplomskog rada; ukoliko se radi o kandidatu koji je završio diplomski studij, u ukupnu ocjenu se računaju i ocjene predmeta na preddiplomskom studiju zajedno s ocjenom završnog rada; ukoliko se radi o pristupniku čija je prosječna ukupna ocjena studiranja manja od 3,5, pristupnik se može prijaviti na natječaj uz preporuku dva sveučilišna profesora),

 4. znanje jednog ili više stranih jezika,

 5. znanje rada na računalu.

 

Pristupnici iz točke 2. natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS),

 • iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima najmanje 6 mjeseci.

 

Pristupnici iz točke 1. uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti:

 1. motivacijsko pismo i životopis (potpisano),

 2. domovnicu/potvrdu (uvjerenje) o državljanstvu članice EU,

 3. uvjerenje o ocjenama,

 4. dokumente o dobivenim nagradama,

 5. potvrdu o stečenom iskustvu u struci (posebice iz područja u kojem će se znanstveno usavršavati),

 6. potvrde o radu u studentskim ili sličnim udrugama ili organizacijama,

 7. popis objavljenih radova i preslike radova,

 8. potvrdu o aktivnom sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima,

 9. potvrdu o znanju jednog ili više stranih jezika,

 10. potvrdu o znanju rada na računalu,

 11. ostale potvrde kojima potvrđuju aktivnosti vezane uz studentsku razmjenu, stipendije, poslijediplomski studij te prezentacije radova.

Pristupnici iz točke 2. natječaja uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) moraju priložiti:

 • životopis (obvezno potpisan),

 • dokaz o državljanstvu,

 • dokaz o traženoj stručnoj spremi,

 • dokaz o radnom iskustvu.

 

Prednosti za pristupnike iz točke 2. natječaja:

 • iskustvo rada u obrazovnim ustanovama,

 • spremnost na fleksibilno ili smjensko radno vrijeme.

 

Razgovor s pristupnicima iz točke 1. i 2. natječaja je obvezan i sastavni dio postupka odabira.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Za pristupnike iz točke 1. natječaje je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, a prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: dekanat@simet.unizg.hr s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ'' s naznakom radnog mjesta.

 

Za pristupnike iz točke 2. natječaje je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: dekanat@simet.unizg.hr s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ'' s naznakom radnog mjesta.

 

V. d. dekana Metalurškog fakulteta

 

 

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac

 

 

 

Sisak, 23. ožujka 2023.

 

Natječaj
SIMET