SIMET natječaj
Više pročitajte u nastavku Natječaja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstvenom polju Matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku metalurgiju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u):

  1. životopis (obvezno potpisan),

  2. dokaz o državljanstvu,

  3. diplomu / diplome (ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor,

  4. dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (strani državljani),

  5. bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

 

Pristupnici mogu biti pozvani na razgovor.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom ili osobno donijeti na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ'' s naznakom radnog mjesta.

Natječaj
SIMET