SIMET natječaj

SIMET natječaj

Više pročitajte u nastavku Natječaja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mehaničku metalurgiju,

 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mehaničku metalurgiju,

 3. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstvenom polju Psihologija / Psihologija rada,

 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, područje rada Ljevarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za procesnu metalurgiju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici iz točaka 1., 2. i 3. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz.

 

Pristupnici iz točke 4. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima, mjerilima i postupku izbora asistenata Metalurškog fakulteta (https://arhiva.simet.hr/hr/dokumenti) i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske / članice Europske unije,

 2. završen dodiplomski ili diplomski studij iz tehničkog područja i polja sukladno Pravilniku o uvjetima, mjerilima i postupku izbora asistenata na Metalurškom fakultetu,

 3. minimalna prosječna ukupna ocjena studiranja 3,5 (prosječna ocjena obuhvaća ocjene iz svih predmeta zajedno s ocjenom diplomskog rada; ukoliko se radi o kandidatu koji je završio diplomski studij, u ukupnu ocjenu se računaju i ocjene predmeta na preddiplomskom studiju zajedno s ocjenom završnog rada; ukoliko se radi o pristupniku čija je prosječna ukupna ocjena studiranja manja od 3,5, pristupnik se može prijaviti na natječaj uz preporuku dva sveučilišna profesora),

 4. znanje jednog ili više stranih jezika,

 5. znanje rada na računalu.

 

Pristupnici iz točaka 1., 2. i 3. uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u):

 1. životopis (obvezno potpisan),

 2. dokaz o državljanstvu,

 3. diplomu / diplome (ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor,

 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (strani državljani),

 5. bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

 

Pristupnici iz točke 4. uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u):

 1. motivacijsko pismo i životopis (potpisano),

 2. domovnicu/potvrdu (uvjerenje) o državljanstvu članice EU,

 3. uvjerenje o ocjenama,

 4. dokumente o dobivenim nagradama,

 5. potvrdu o stečenom iskustvu u struci (posebice iz područja u kojem će se znanstveno usavršavati),

 6. potvrde o radu u studentskim ili sličnim udrugama ili organizacijama,

 7. popis objavljenih radova i preslike radova,

 8. potvrdu o aktivnom sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima,

 9. potvrdu o znanju jednog ili više stranih jezika,

 10. potvrdu o znanju rada na računalu,

 11. ostale potvrde kojima potvrđuju aktivnosti vezane uz studentsku razmjenu, stipendije, poslijediplomski studij te prezentacije radova.

 

Pristupnici iz točaka 1., 2. i 3. mogu biti pozvani na razgovor. Razgovor s pristupnicima iz točke 4. je obvezan i sastavni dio postupka odabira, a pristupnici koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje kod poslodavca i/ili podvrgnuti postupku profesionalne selekcije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom ili osobno donijeti na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ'' s naznakom radnog mjesta.

Natječaj
SIMET