SIMET natječaj
Metalurški fakultet u Sisku objavljuje javni Natječaj za dva radna mjesta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu: voditelj Računovodstva (m/ž) i spremač/spremačica. Više pročitajte u nastavku Natječaja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Računovodstva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto namještenik IV. vrste – spremač/spremačica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici iz točke 1. natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog područja, polje ekonomija,

 • minimalno jedna i pol godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

 • poznavanje engleskog jezika,

 • poznavanje rada na računalu,

 • poznavanje propisa sustava državne riznice, poreznog sustava i financijskog sustava.

 

Pristupnici iz točke 2. natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS),

 • iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima najmanje 6 mjeseci.

 

Pristupnici iz točke 1. natječaja uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku (obvezno potpisan),

 • motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (obvezno potpisano),

 • dokaz o državljanstvu,

 • dokaz o traženoj stručnoj spremi,

 • dokaz o radnom iskustvu,

 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,

 • dokaz o poznavanju rada na računalu,

 • dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (strani državljani).

 

Pristupnici iz točke 2. natječaja uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) moraju priložiti u tiskanom obliku:

 • životopis (obvezno potpisan),

 • dokaz o državljanstvu,

 • dokaz o traženoj stručnoj spremi,

 • dokaz o radnom iskustvu.

Prednosti za pristupnike iz točke 1. natječaja:

 • iskustvo u proračunskom računovodstvu,

 • poznavanje sustava javne nabave,

 • iskustvo rada na projektima,

 • iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,

 • poznavanje računovodstva / financija / poslovne ekonomije,

 • radno iskustvo duže od uvjetovanoga dodatno će se bodovati.

 

Prednosti za pristupnike iz točke 2. natječaja:

 • iskustvo rada u obrazovnim ustanovama,

 • spremnost na fleksibilno ili smjensko radno vrijeme.

 

Razgovor s pristupnicima iz točke 1. i 2. natječaja je obvezan i sastavni dio postupka odabira.

 

Pristupnik iz točke 1. i 2. natječaja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, s naznakom prijave na natječaj ''VODITELJ RAČUNOVODSTVA'' ili ''SPREMAČ/SPREMAČICA''.

 

 

Dekanica Metalurškog fakulteta

 

 

prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac

 

 

 

Sisak, 7. ožujka 2022. godine

 

Natječaj
SIMET